Type Here to Get Search Results !

CAPT AMARINDER ANNOUNCES RS. 100 CR FOR FLOOD HIT AREAS OF PUNJAB


î¹¾Ö î§åðÆ ò¾ñ¯º ê¿ÜÅì ç¶ Ôó· êzíÅÇòå ÇÂñÅÇÕÁ» ñÂÆ A@@ Õð¯ó ð¹ê¶ çÅ ÁËñÅé
·       MAKES ON THE SPOT ASSESSMENT OF FLOOD DAMAGE IN RUPNAGAR
Rupnagar, August 19
Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Monday announced Rs 100 Crore for emergency relief and rehabilitation measures in the flood-hit regions of the state and said a special Girdawari will be conducted as soon as the water level recedes to ensure adequate compensation for the affected farmers.

The Chief Minister made these announcements during a tour of the flood-affected areas of Rupnagar, where he evaluated the damage caused by the torrential rains of the past 72 hours and met the people who had suffered damage as a result of the flooding. Captain Amarinder expressed grief over the death of three persons due to roof collapse in Ludhiana district.
The Chief Minister later reviewed the overall flood situation in the state with senior officials. He was informed by the Chief Engineer Drainage that the overall situation in the rivers Beas and Ravi was under control though danger continued to lurk in areas adjacent to the Satluj river and further downstream, at Harike Headworks in Ferozepur. The flood releases from the Bakhra dam was above its maintainable level, flowing currently at 1681.23 feet, the meeting was informed.
The Chief Minister, who earlier travelled by road from Chandigarh to Rupnagar, described the situation as unprecedented, and assured of all possible assistance from his government to the local residents. He was briefed by the local officials on the damaged caused to the standing crops, houses, public installations and livestock due to heavy discharge of water from the catchment area of Bhakra dam.
Interacting with IIT students displaced due to heavy flooding on their campus, Captain Amarinder Singh directed the state administration to ensure their boarding and lodging arrangements in the Punjab Bhawan and Kissan Bhawan at Chandigarh till their return. Acceding to a request from the IIT Director, he asked his Chief Principal Secretary to work out a strategy to ensure foolproof and efficient drainage system to avert recurrence of flooding incidents in the campus.
Reviewing the ground situation at village Shampura after visiting Rupnagar Head Works, the Chief Minister met slum dwellers in the area and directed the district administration to extend all necessary help to the affected families. He also asked the deputy commissioner to keep a tab over the situation till the situation normalises.
The Chief Minister instructed the district officials to organize health camps in cooperation with the Health Department to prevent outbreak of any water borne diseases in the wake of the floods. He also asked the Animal Husbandry Department to provide veterinary health services to the needy, and to make necessary arrangements to ensure supply of feed and fodder.
Wading through a flooded road at village Khairabad, the Chief Minister freely intermingled with the people and patiently listened to their grievances and assured them of prompt redressal.
Earlier, on his arrival, the Deputy Commissioner apprised the Chief Minister that due to heavy downpour yesterday the total release at Ropar Head Works was 2,50,000 cusecs, in addition to unprecedented increase in flow in many rivulets like Swan Nadi (90,000 cusecs), Sirsa Nadi (60,000 cusecs), Budhki Nadi (20,000 cusecs). The DC said the district administration, with the help of Police, NDRF and NGOs, was able to rescue more than 600 families from 45 villages. There had been no reports of human life but there was significant loss of crops and cattle which was being assessed, he added.
The Chief Minister was accompanied by Speaker Vidhan Sabha Rana KP Singh, Technical Education & Tourism Minister Charanjit Singh Channi, MP from Anandpur Sahib Manish Tewari, and MLA Rupnagar Amarjit Singh Sandoa, besides Chief Principal Secretary to CM Suresh Kumar, Principal Secretary to CM Tejveer Singh, Special Principal Secretary to CM Gurkirat Kirpal Singh, DC Rupnagar Sumit Jarangal, and SSP Rupnagar Swapan Sharma.
·        ð±êé×ð çÅ ç½ðÅ ÕðÕ¶ Ôó·» éÅñ ԯ¶ é¹ÕÃÅé çÅ ÜÅÇÂ÷Å ÇñÁÅ
ð±êé×ð, AI Á×Ãå:   
        ê¿ÜÅì ç¶ î¹¾Ö î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ Á¾Ü Ã±ì¶ ç¶ Ôó· êzíÅÇòå ÇÂñÅÇÕÁ» Çò¾Ú ë½ðÆ å½ð Óå¶ ÕÆå¶ ÜÅä òÅñ¶ ðÅÔå å¶ î¹ó òöìÅ ÕÅðÜ» ñÂÆ A@@ Õð¯ó ð¹ê¶ çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ þÍ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ êÅäÆ çÅ ê¾èð Øàä 寺 å¹ð§å ìÅÁç Çòô¶ô Ç×ðçÅòðÆ ÕðòÅÂÆ ÜÅò¶×Æ å» ÇÕ êÆóå ÇÕÃÅé» é±§ ã¹Õò» îÁÅò÷Å ç¶äÅ ïÕÆéÆ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕ¶Í
        î¹¾Ö î§åðÆ é¶ ÇÂÔ ÁËñÅé ð±êé×ð ç¶ Ôó· êzíÅÇòå ÇÂñÅÇÕÁ» ç¶ ç½ð¶ ç½ðÅé ÕÆå¶ ÇÜ¾æ¶ À¹é·» é¶ Á¾Ü ÇêÛñ¶ GB Ø¿ÇàÁ» 寺 î’¯Ôñ¶èÅð îÆºÔ éÅñ ԯ¶ é¹ÕÃÅé çÅ ÜÅÇÂ÷Å ÇñÁÅ Áå¶ Ôó·» êzíÅÇòå ñ¯Õ» éÅñ î¹ñÅÕÅå ÕÆåÆÍ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ «ÇèÁÅäÅ Ç÷ñ·¶ Çò¾Ú Û¾å Çâ¾×ä éÅñ Çå§é ÇòÁÕåÆÁ» çÆ î½å Ô¯ ÜÅä çÆ ØàéÅ Óå¶ ç¹¾Ö çÅ êz×àÅòÅ ÕÆåÅÍ
        ÇÂà 寺 ìÅÁç î¹¾Ö î§åðÆ é¶ ÃÆéÆÁð ÁÇèÕÅðÆÁ» éÅñ Ã±ì¶ Çò¾Ú Ôó·» éÅñ êËçÅ Ô¯ÂÆ ÃÇæåÆ çÅ ÜÅÇÂ÷Å ÇñÁÅÍ âð¶é¶÷ ç¶ ÚÆë ǧÜÆéÆÁð é¶ î¹¾Ö î§åðÆ é±§ ÜÅäÕÅðÆ Çç¾åÆ ÇÕ ÇìÁÅà Áå¶ ðÅòÆ çÇðÁÅò» çÆ Ãî¹¾ÚÆ ÃÇæåÆ ÕÅì± Ô¶á ÔËÍ íÅò¶º ÇÕ Ãå«Ü çÇðÁÅ ç¶ éÅñ ñ×ç¶ ÇÂñÅÇÕÁ» Áå¶ Çøð¯÷ê¹ð Çò¾Ú ÔðÆÕ¶ þµâòðÕà ÇòÖ¶ çÇðÁÅ ç¶ òÔÅÁ òÅñ¶ ÇÂñÅÇÕÁ» Çò¾Ú ÖåðÅ î§âðÅ ÇðÔÅ þÍ îÆÇà§× ç½ðÅé ÇÂÔ òÆ ç¾ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ íÅÖóÅ âËî Çò¾Ú êÅäÆ çÅ ê¾èð ìðÕðÅð ð¾Öä ñÂÆ òÅè± êÅäÆ Û¾ÇâÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ Ü¯ î½Ü±çÅ Ã AFHA.BC ë¹¾à Óå¶ òÇÔ ÇðÔÅÍ
        ÇÂà 寺 êÇÔñ» î¹¾Ö î§åðÆ Ú§âÆ×ó· 寺 ð±êé×ð å¾Õ ÃóÕ ðÃå¶ ×¶ Áå¶ À¹é·» é¶ ÃÇæåÆ é±§ קíÆð ç¾ÃÇçÁ» Áå¶ ÃæÅéÕ òÅÃÆÁ» 鱧 Ôð çíò ÃÔÅÇÂåÅ î¹Ô¾ÂÆÁÅ ÕðÅÀä çÅ íð¯ÃÅ Çç¾åÅÍ À¹é·» 鱧 ÃæÅéÕ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ íÅÖóÅ âËî ç¶ éÅñ ñ¾×ç¶ ÇÂñÅÕ¶ 寺 êÅäÆ ç¶ å¶÷ òÔÅÁ éÅñ Öó·ÆÁ» ëÃñ», Øð», ÜéåÕ ÜÅÇÂçÅç» Áå¶ êô±èé 鱧 ԯ¶ é¹ÕÃÅé ìÅð¶ ÜÅä± ÕðòÅÇÂÁÅÍ
ÁÅÂÆ.ÁÅÂÆ.àÆ. ðÈêé×ð ç¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ÇÜé·» 鱧 íÅðÆ Ôó·» ÕÅðé À¹æ¯º ÔàÅÀ¹äÅ ÇêÁÅ, éÅñ ×¾ñìÅå ç½ðÅé ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ Ã±ìÅ êzôÅÃé 鱧 Ô¹Õî Çç¾å¶ ÇÕ À¹é·» ç¶ î¹ó Õ˺êà ÜÅä å¾Õ ÇÂé·» ç¶ ðÇÔä-ÃÇÔä çÅ êzì§è ê¿ÜÅì íòé Áå¶ ÇÕÃÅé íòé Çò¾Ú Õðé 鱧 ïÕÆéÆ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶Í ÁÅÂÆ.ÁÅÂÆ.àÆ. çÆ âÅÇÂðËÕàð çÆ ì¶éåÆ é±§ ÃÇòÕÅð ÕðÇçÁ» ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ÁÅêä¶ î¹¾Ö êzî¹¾Ö ÃÕ¾åð 鱧 û޶ å½ð Óå¶ ÇÂÕ ï¯ÜéÅ ìäÅÀ¹ä ñÂÆ ÁÅÇÖÁÅ å» ÇÕ íÇò¾Ö Çò¾Ú Ôó·» éÅñ ÇÂà Õ˺êà 鱧 ÇÕö åð·» ç¶ é¹ÕÃÅé 鱧 àÅñä ñÂÆ á¯Ã Áå¶ êzíÅòôÅñÆ âð¶é¶÷ ÇÃÃàî ïÕÆéÆ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕ¶Í
ð±êé×ð þµâòðÕà çÅ ç½ðÅ Õðé 寺 ìÅÁç Çê¿â ôÅîê¹ðÅ ÇòÖ¶ ÷îÆéÆ ÃÇæåÆ çÅ ÜÅÇÂ÷Å ñ˺ÇçÁ» î¹¾Ö î§åðÆ é¶ À¹µæ¶ Þ¹¾×Æ-Þ¯ºêóÆ òÅÇñÁ» çÆÁ» ç¹¾Ö-åÕñÆë» Ã¹äÆÁ» Áå¶ Ç÷ñ·Å êzôÅÃé 鱧 çÕà çÆ ÇÂà ØóÆ Çò¾Ú êÆóå êÇðòÅð» 鱧 ñ¯óƺçÆ îçç î¹Ô¾ÂÆÁÅ ÕðòÅÀ¹ä ñÂÆ ÁÅÇÖÁÅÍ À¹é·» é¶ ÇâêàÆ ÕÇîôéð 鱧 ÃÇæåÆ ÁÅî ò»× Ô¯ä å¾Õ ÔÅñÅå À¹µêð é÷ð ð¾Öä ñÂÆ òÆ ÇÕÔÅÍ
ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ç÷ñ·Å êzôÅÃé ÇÃÔå ÇòíÅ× éÅñ åÅñî¶ñ ÕðÕ¶ ÇÃÔå Ü»Ú Õ˺ê òÆ ñÅò¶×Å å» ÇÕ êÅäÆ éÅñ Ô¯ä òÅñÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» ç¶ Ôîñ¶ 鱧 ð¯ÇÕÁÅ ÜÅ ÃÕ¶Í ÇÂö ç½ðÅé î¹¾Ö î§åðÆ é¶ êô± êÅñä ÇòíÅ× é±§ ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ ÇÕ ñ¯óò§ç» 鱧 êô±Á» ñÂÆ ÇÃÔå öòÅò» î¹Ô¾ÂÆÁÅ ÕðÅÀ¹ä 寺 ÇÂñÅòÅ À¹é·» òÅÃå¶ ÚÅð¶ çÆ ÃêñÅÂÆ é±§ ïÕÆéÆ ìäÅÀ¹ä ñÂÆ ã¹¾Õò¶º êzì§è ÕÆå¶ ÜÅäÍ
ÖËðÅìÅç Çê¿â ÇòÖ¶ Ôó·×zÃå ÃóÕ ðÅÔƺ ÜÅ Õ¶ î¹¾Ö î§åðÆ ñ¯Õ» éÅñ عñÇîñ ׶ Áå¶ À¹é·» çÆÁ» ç¹¾Ö-åÕñÆë» é±§ èÆðÜ éÅñ ùÇäÁÅ Áå¶ ÇÂÃ ç¶ Û¶åÆ Ô¾ñ çÅ íð¯ÃÅ Çç¾åÅÍ
î¹¾Ö î¿åðÆ ç¶ êÔ¹¿Úä Óå¶ ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ À¹é·» ù ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ î¯Ôñ¶èÅð îÆºÔ ÕÅðé ìÆå¶ Ççé ð¯êó þµâ òðÕà 寺 B,E@,@@@ ÇÕÀÈÇÃÕ êÅäÆ Û¾ÇâÁÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ éçÆÁ»-éÅÇñÁ» Çò¾Ú êÅäÆ çÅ ê¾èð ìÔ¹å Ç÷ÁÅçÅ òè Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÃòÅé éçÆ (I@,@@@ ÇÕÀÈÇÃÕ), ÇÃðÃÅ éçÆ (F@,@@@ ÇÕÀÈÇÃÕ) ì¹¾èÕÆ éçÆ (B@,@@@ ÇÕÀ±ÇÃÕ) çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ç÷ñ·Å êÌôÅÃé é¶ ê¹ñÆÃ, Õ½îÆ ÁÅøå ðÅÔå ë¯ðà Áå¶ ×Ëð-ÃðÕÅðÆ Ã¿ÃæÅò» ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ DE Çê³â» ÓÚ¯º F@@ 寺 ò¾è êÇðòÅð» ù ùð¾ÇÖÁå ìÚÅÇÂÁÅÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂé·» ÔÅñÅå Çò¾Ú ÜÅéÆ é¹ÕÃÅé çÆ íÅò¶º Õ¯ÂÆ Çðê¯ðà éÔƺ êð ëÃñ» Áå¶ êôÈ èé çÅ ìÔ¹å é¹ÕÃÅé Ô¯ÇÂÁÅ ÇÜà çÅ Áé¹îÅé ñÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ
ÇÂà î½Õ¶ î¹¾Ö î¿åðÆ éÅñ ÇòèÅé ÃíÅ ç¶ ÃêÆÕð ðÅäÅ Õ¶.êÆ. ÇÿØ, åÕéÆÕÆ ÇþÇÖÁÅ å¶ ÃËð ÃêÅàÅ î¿åðÆ ÚðéÜÆå ÇÃ¿Ø Ú¿éÆ, Áé¿çê¹ð ÃÅÇÔì 寺 ÿÃç î˺ìð îéÆô ÇåòÅóÆ Áå¶ ðÈêé×ð 寺 ÇòèÅÇÂÕ ÁîðÜÆå ÇÃ¿Ø Ã¿ç¯ÁŠ寺 ÇÂñÅòÅ î¹¾Ö î¿åðÆ ç¶ î¹¾Ö êÌî¹¾Ö ÃÕ¾åð ùð¶ô Õ¹îÅð, î¹¾Ö î¿åðÆ ç¶ êÌî¹¾Ö ÃÕ¾åð å¶ÜòÆð ÇÿØ, î¹¾Ö î¿åðÆ ç¶ Çòô¶ô êÌî¹¾Ö ÃÕ¾åð ×¹ðÇÕðå Ç´êÅñ ÇÿØ, ðÈêé×ð ç¶ ÇâêàÆ ÕÇîôéð ùÇîå ÜÅð¿×ñ Áå¶ ðÈêé×ð ç¶ Ç÷ñ·Å ê¹ñÆà î¹ÖÆ Ãò¾êé ôðîÅ ÔÅ÷ð ÃéÍ

Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.